Gallery

DSC_1283
DSC_1277
DSC_1342
DSC_1298
Wood rot
Wood destroying pest damage
DSC_1279
DSC_1297
DSC_1278
DSC_1339
DSC_1327
DSC_1338
DSC_1340
DSC_1336
DSC_1328
DSC_1326
DSC_1324
DSC_1319
DSC_1321
DSC_1341
DSC_1323
DSC_1322
DSC_1325
DSC_1320
DSC_1337
DSC_1316
DSC_1318
DSC_1310
DSC_1303
DSC_1315
DSC_1307
DSC_1313
DSC_1311
DSC_1317
DSC_1308 checking garage door pressure
DSC_1290
DSC_1300
DSC_1309
DSC_1286
DSC_1314
DSC_1302
Water heater needs replacing
DSC_1294
DSC_1305 Checking Water Pressure
DSC_1301
DSC_1306
DSC_1295
DSC_1284
DSC_1291
DSC_1296
DSC_1281
DSC_1304 Checking Water Pressure
DSC_1292
DSC_1287
DSC_1312
DSC_1289
DSC_1285
DSC_1280
DSC_1288
DSC_1282
DSC_1293
DSC_1283 DSC_1277 DSC_1342 DSC_1298 Wood rot Wood destroying pest damage DSC_1279 DSC_1297 DSC_1278 DSC_1339 DSC_1327 DSC_1338 DSC_1340 DSC_1336 DSC_1328 DSC_1326 DSC_1324 DSC_1319 DSC_1321 DSC_1341 DSC_1323 DSC_1322 DSC_1325 DSC_1320 DSC_1337 DSC_1316 DSC_1318 DSC_1310 DSC_1303 DSC_1315 DSC_1307 DSC_1313 DSC_1311 DSC_1317 DSC_1308 checking garage door pressure DSC_1290 DSC_1300 DSC_1309 DSC_1286 DSC_1314 DSC_1302 Water heater needs replacing DSC_1294 DSC_1305 Checking Water Pressure DSC_1301 DSC_1306 DSC_1295 DSC_1284 DSC_1291 DSC_1296 DSC_1281 DSC_1304 Checking Water Pressure DSC_1292 DSC_1287 DSC_1312 DSC_1289 DSC_1285 DSC_1280 DSC_1288 DSC_1282 DSC_1293